OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
 


O NÁS

SLUŽBY, ktoré naša spoločnosť klientom poskytuje, zahŕňajú celý komplex činností s cieľom pripraviť pre klienta produkt presne podľa jeho predstáv a požiadaviek, vo všetkých druhoch poistenia dostupných na poistnom trhu.

* poradenstvo pri výbere najvhodnejšieho produktu,

* uzatvorenie zmluvy,

* starostlivosť o klienta počas celej doby poistenia,

* vykonanie poistného auditu existujúcich zmlúv klienta

* odborný servis a asistenciu pri poistných udalostiach, vrátane vlastného likvidátora


Servis, ktorý poskytujeme, je založený na dlhoročnej praxi v oblasti sprostredkovania poistenia a na zodpovednom prístupe ku svojej práci.

------------------------------------------------------------------------

PRODUKTY SPROSTREDKOVÁVANÉ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU


POISTENIE VOZIDIEL

* Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za  škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

* Havarijné poistenie vozidiel

* Poistenie sedadiel

* Poistenie finančnej straty – EuroGAP

* Poistenie predĺženej záruky

* Poistenie právnej ochrany

* Poistenie skla

* Flotilové poistenie firemných vozidiel

* Havarijné poistenie plavidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú plavidlom

POISTENIE MAJETKU OSÔB

* Poistenie stavieb, domov, bytov, bytových domov, rekreačných zariadení

* Poistenie domácností a zariadení

* Poistenie cenností a skla

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

* Poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti

* Poistenie zodpovednosti za škodu z držby a vlastníctva

* Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

            CESTOVNÉ POISTENIE

* Krátkodobé a celoročné cestovné poistenie pre súkromné a služobné cesty do celého sveta

* Skupinové cestovné poistenie pre zamestnancov spoločností

* Cestovné poistenie pre manažment spoločností

* Poistenie rizikových športov a profesií

* Poistenie zimných športov

POISTENIE PODNIKATEĽOV A PRIEMYSELNÝCH RIZÍK

* Poistenie budov a majetku

* Poistenie pre prípad živelných udalostí

* Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodných zariadení

* Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou

* Poistenie pre prípad škôd spôsobených vandalizmom

* Poistenie skiel

* Poistenie rizík súvisiacich s podnikateľskou činnosťou

* Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky

* Poistenie elektroniky

* Poistenie strojov a zariadení

* Poistenie prepravných rizík (zásielok)

* Stavebno – montážne poistenie

* Poistenie pohľadávok

* Poistenie ušlého zisku

POISTENIE PODNIKATEĽSKEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VOČI TRETÍM OSOBÁM

* Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

* Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok

* Poistenie dopravcov a prepravcov

* Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti

* Poistenie zodpovednosti lekárov

* Poistenie profesnej zodpovednosti

* Poistenie právnej ochrany

ŽIVOTNÉ POISTENIE A POISTENIE OSÔB

* Investičné životné poistenie

* Kapitálové životné poistenie

* Poistenie detí a mládeže

* Úrazové poistenie

* Rizikové životné poistenie

* Poistenie kritických chorôb

* Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

* Poistenie ušlého zárobku